രക്ഷായന്ത്രങ്ങള്‍

 

ദേഹരക്ഷായന്ത്രങ്ങള്‍

താഴെ പറയുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ / ഏലസ്സുകള്‍ എന്നിവ ദേഹത്തില്‍  ധരിക്കാവുന്ന  വിധത്തിലോ  ഗൃഹത്തില്‍  വെച്ചാരാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലോ  പാരമ്പരാഗത  രീതിയില്‍   11  ദിവസത്തെ  തൃകാല ശക്തി പൂജ ചെയ്ത് , യഥാവിധി മന്ത്രങ്ങള്‍ ഉരുക്കഴിച്ച്‌, തയ്യാറാക്കി ആചാരപ്രകാരം നല്‍കുന്നതാണ്.
സന്താനഗോപാലയന്ത്രം

ശ്രീ വിദ്യാ രാജ ഗോപാല യന്ത്രം

ശ്രീ രാജഗോപാലയന്ത്രം

ത്രിപുരസുന്ദരീയന്ത്രം

പുരുഷസൂക്തയന്ത്രം

ധന്വന്തരിയന്ത്രം

മഹാസുദര്‍ശനയന്ത്രം

പഞ്ചാക്ഷരയന്ത്രം

അഘോരയന്ത്രം

മഹാ മൃത്യുഞ്ജയയന്ത്രം

ശരഭയന്ത്രം

കുബേരയന്ത്രം

ശ്രീസൂക്ത  യന്ത്രം

ഭാഗ്യസൂക്ത യന്ത്രം

അശ്വാരൂഢയന്ത്രം

സ്വയംവരയന്ത്രം

ശൂലിനീയന്ത്രം

പ്രത്യംഗിരായന്ത്രം

വിഷ്ണുമായായന്ത്രം

അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരീയന്ത്രം

ശ്രീ  മഹാലക്ഷ്മീയന്ത്രം

മഹിഷമര്‍ദ്ദിനീയന്ത്രം

ബാലായന്ത്രം

മഹാഗണപതിയന്ത്രം

ഹനുമാന്‍ കവചം

കര്‍ത്തൃവീര്യാര്‍ജുന യന്ത്രം

ഗരുഡയന്ത്രം

യന്ത്രങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍  താഴെ ഉള്ള  കോളം  പൂരിപ്പിച്ചു അയക്കുക  പേര്,നക്ഷത്രം,വയസ്സ്,ജനനതീയതി,സമയം,ജനന സ്ഥലം, എന്നിവയോടൊപ്പം  കൃത്യമായ  വിലാസവും  നല്‍കുക  ഏതു യന്ത്രമാണ്  ആവശ്യം  എന്ന്  അറിയിക്കുക.

For more details…

Click-Here