നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുവാന്‍

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജന്മവിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച്  ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ 5 പേരുകള്‍  നിര്‍ദേശിക്കുന്നു …

അഥവാ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന  പേര്  ജാതകപരമായും  സംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായും  അനുയോജ്യമാണോ  എന്നും, വേണ്ട മാറ്റങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും  നല്‍കുന്നു..

Rs:200/-

For more details…

Click-Here