ധരിക്കേണ്ട രത്നങ്ങള്‍ അറിയാന്‍

നിങ്ങള്‍ ഒരു രത്നം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?
അഥവാ ഒരുരത്നം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗുണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ?
ഇതുവരെ രത്നം ഒന്നും തന്നെ ധരിച്ചിട്ടില്ലേ?

ഇതില്‍ ഏതിനാണ് താങ്കളുടെ മറുപടി?

എന്തായാലും പരിഹാരമുണ്ട്!
താങ്കളുടെ പേര്, ജനതീയതി,സമയം,ജനനസ്ഥലം എന്നിവ താഴെ കമന്റ്‌ ചെയ്യൂ മറുപടി  24 മണിക്കൂറിനകം  നല്‍കുന്നതാണ്  നിങ്ങളുടെ  ജാതകം  പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രത്നങ്ങള്‍  നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതും ധരിക്കേണ്ട രീതി ,വിരല്‍ , ദിവസം,സമയം,മെറ്റല്‍, രത്നത്തിന്‍റെ തൂക്കം,ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍  നിര്‍ദ്ദേശിച്ച  രത്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയടക്കം  വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്…
Consultation Fees,
Rs: 200/-

For more details…

Click-Here